VEDTÆGTER

§ 1 Foreningens navn er Antikkens Venner. Foreningen er hjemmehørende i København.


§ 2 Foreningens formål er at iværksætte, støtte og stimulere kulturelle aktiviteter vedrørende antikken og forholdet
mellem denne og Danmark med det sigte at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for betydningen af de
klassiske sprog og den antikke kultur i fortid og nutid.


§ 3 Som medlem kan optages enhver, som ønsker at tilslutte sig foreningens formål.


§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.


§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad
gangen. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige årstal, de øvrige i lige årstal. Desuden vælges hvert år to
bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.


§ 6 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


§ 7 Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Midlerne kan helt eller delvis investeres i værdipapirer.
Bestyrelsen bemyndiges til eventuelt at anvende en investeringsforening.


§ 8 Kontingent for medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.


§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes af
bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. På
anmodning kan regnskabet tilsendes medlemmerne pr. mail 8 dage før generalforsamlingen.


§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 % af foreningens
medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen
skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter begæringens modtagelse med afholdelse inden
for 1 måned.


§ 11 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:
 Valg af dirigent
 Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 Fremlæggelse af kontingent
 Eventuelt indkomne forslag
 Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter
 Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 Eventuelt


§ 12 Forslag til vedtægtsændringer skal senest være i bestyrelsen i hænde den 1. februar. Andre forslag (jf. § 8) skal
være i bestyrelsen i hænde den 1. marts.


§ 13 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer med
mindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst
10 % af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Der kan stemmes ved fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være
skriftlig og undertegnet af medlemmet. Hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

 


§ 14 Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand, en næstformand, en
sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden
finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Over bestyrelsens møder føres et
beslutningsreferat, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer beslutninger ved
simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af
stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.


§ 15 Foreningen tegnes udadtil af to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skal være formanden eller kassereren. Der
påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.


§ 16 Nærværende vedtægt kan ændres af generalforsamlingen, hvis forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne
stemmer. Det skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, hvis der er forslag til vedtægtsændringer og
samtidig bekendtgøres ændringerne på Antikkens Venners hjemmeside.


§ 17 Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes på generalforsamlingen efter de regler, som gælder for
vedtægtsændringer, jf. § 16. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutninger om, hvad der skal
ske med foreningens eventuelle formue. Denne kan dog kun anvendes til samme formål, som er angivet i foreningens
formålsparagraf.


§ 18 Vedtægterne er vedtaget på generalforsamling 2021 og erstatter vedtægterne fra 2016.