Indkaldelse til ordinær generalforsamling i

Antikkens Venner.

Lørdag den 7. august 2021 kl. 14.00

 Generalforsamlingen finder sted på Københavns Universitet, Amager lokale 23.0.49

 

I 2020 måtte vi 2 gange udsætte generalforsamlingen pga. corona-tiderne. Nu henlægger vi den til starten af august måned, og håber, at det er muligt at afholde den der. Så det bliver en generalforsamling for både 2020 og 2021. Dvs. at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg, nogle for 1 år, andre for 2 år.

 

Frist for forslag er 1. juni.

 

 

Dagsorden i overensstemmelse med foreningens vedtægter:

 

1.      Valg af dirigent.

2.      Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i de forløbne år.

3.      Fremlæggelse af de reviderede regnskaber til godkendelse.

4.      Fastsættelse af kontingent.

5.      Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

6.      Eventuelt flere indkomne forslag.

7.      Valg af medlemmer til bestyrelsen samt 2 suppleanter.

8.      Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

9.      Eventuelt.

 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer: se hjemmesiden eller rekvirer det hos vores kasserer, Bent Robert Hansen.

 

På hjemmesiden vil det tillige senere fremgå i hvilket omfang, der er indkommet forslag, og ligeledes om bestyrelsen og revisorerne modtager genvalg.

 

 

 

Efter generalforsamlingen byder foreningen på et glas vin.

 

Efter et foredrag vil der være bogauktion. Medbring bøger I har lyst til at give videre til andre, gerne faglige eller gode bøger I kan anbefale. 


På generalforsamlingen i 2016 blev der vedtaget nye vedtægter. I den forbindelse blev der lavet nogle nødvendige overgangsbestemmelser, de foreslås fjernet. Markeret med overstregning.

Vedtægter

Vedtaget på generalforsamlingen 19.november 2016

§ 1 Foreningens navn er Antikkens Venner. Foreningen er hjemmehørende i København.

§ 2 Foreningens formål er at iværksætte, støtte og stimulere kulturelle aktiviteter vedrørende antikken og forholdet mellem denne og Danmark med det sigte at udbrede kendskabet til og fremme forståelsen for betydningen af de klassiske sprog og den antikke kultur i fortid og nutid.

§ 3 Som medlem kan optages enhver, som ønsker at tilslutte sig foreningens formål.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

§ 5 Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Tre af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i ulige årstal, de øvrige i lige årstal. Desuden vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant. Der afholdes ikke en ordinær generalforsamling i 2017. Derfor vil der være en overgangsperiode, hvor 3 af bestyrelsesmedlemmerne, som blev valgt ved generalforsamlingen i 2015 sidder i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2019. De 2 andre bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanterne, revisoren samt revisorsuppleanten vil sidde i bestyrelsen indtil den ordinære generalforsamling i 2018. Genvalg kan finde sted.

§ 6 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, første gang fra 2018. For regnskabsåret 2017 tillægges regnskab for perioden 1. september 2016 - 31. december 2016.

§ 7 Foreningens midler skal indsættes i et pengeinstitut. Midlerne kan helt eller delvis investeres i værdipapirer. Bestyrelsen bemyndiges til eventuelt at anvende en investeringsforening.

§ 8 Kontingent for medlemskab fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 9 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april. Første gang i 2018. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med angivelse af dagsorden. På anmodning kan regnskabet tilsendes medlemmerne pr. mail 8 dage før generalforsamlingen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst 10 % af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af hvilke emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 14 dage efter begæringens modtagelse med afholdelse inden for 1 måned.

§ 11 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

·         Valg af dirigent

·         Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

·         Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

·         Fremlæggelse af kontingent

·         Eventuelt indkomne forslag

·         Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter

·         Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

·         Eventuelt

§ 12 Forslag til vedtægtsændringer skal senest være i bestyrelsen i hænde den 1. februar. Andre forslag (jf. § 8) skal være i bestyrelsen i hænde den 1. marts.

§ 13 Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer med mindre andet følger af nærværende vedtægt. Afstemninger skal finde sted skriftligt, såfremt dirigenten eller mindst 10 % af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Der kan stemmes ved fuldmagt. Sådan fuldmagt skal være skriftlig og undertegnet af medlemmet. Hvert medlem kan kun medbringe én fuldmagt.

§ 14 Bestyrelsen konstituerer umiddelbart efter generalforsamlingen sig selv med en formand, en næstformand, en sekretær og en kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Over bestyrelsens møder føres et beslutningsreferat, som godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpel stemmeflertal, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme udslagsgivende.

§ 15 Foreningen tegnes udadtil af to bestyrelsesmedlemmer, hvor den ene skal være formanden eller kassereren. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 16 Nærværende vedtægt kan ændres af generalforsamlingen, hvis forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Det skal fremgå af dagsordenen til generalforsamlingen, hvis der er forslag til vedtægtsændringer og samtidig bekendtgøres ændringerne på Antikkens Venners hjemmeside

§ 17 Beslutning om opløsning af foreningen kan træffes på generalforsamlingen efter de regler, som gælder for vedtægtsændringer, jf. § 16. Ved foreningens opløsning træffer generalforsamlingen beslutninger om, hvad der skal ske med foreningens eventuelle formue. Denne kan dog kun anvendes til samme formål, som er angivet i foreningens formålsparagraf.